Artikel 1. Definities
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkopende partij, Life is Sweet, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Life is Sweet en een wederpartij zijnde een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, echter in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken, hierna te noemen “de koper”.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Life is Sweet en de consument waarop Life is Sweet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Life is Sweet voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. 3.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Life is Sweet en de koper.
2. 4.  Life is Sweet heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2. 5.  Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
2. 6.  Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Life is Sweet in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Life is Sweet vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2.7.  Wanneer door Life is Sweet gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Life is Sweet de voorwaarden soepel toepast.
2.8.  De producten van Life is Sweet zijn ter decoratie en niet voor consumptie. Life is Sweet is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Artikel 3. Identiteit van de ondernemer
Life is Sweet
Postbus 10
2660AA Lansingerland
Nederland
Telefoon: 06 3732 2675

Telefonische bereikbaarheid:
Van maandag t/m woensdag van 10:00 – 18:00 uur

KvK-nummer: 55620515
BTW-nummer: NL065283399B.03

Artikel 4. Bestelprocedure
Life is Sweet is een online winkel, u kunt uw bestellingen alleen via onze website of via e-mail plaatsen. Na uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 5. Levering
5.1.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door de bezorgservice van PostNL.
5.2.  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor koper ter beschikking staan.
5.3.  Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.4.  De door Life is Sweet geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering, gewicht of in kleur hebben van de op de website vermelde maatvoeringen, gewichten en kleuren. Deze afwijkingen kunnen veroorzaakt zijn doordat de meeste van onze producten handgemaakt zijn en omdat het denkbaar zou kunnen zijn dat een beeldscherm kleuren niet juist weergeeft. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Life is Sweet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en geeft koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde goederen.
5.5.  Life is Sweet heeft een vast schema ingesteld voor de levering van haar standaard artikelen:
5.5.1.  Artikelen besteld op maandag, dinsdag en woensdag en waarvan de betaling op onze rekening is bijgeschreven, worden op donderdag verzonden.
5.5.2.  Artikelen besteld op vrijdag, zaterdag en zondag en waarvan de betaling op onze rekening is bijgeschreven worden op dinsdag verzonden.
5.5.3.  Artikelen die speciaal voor koper moeten worden gemaakt kunnen helaas van bovenstaand schema afwijken. Dit wordt duidelijk bij het betreffende artikel aangegeven.
5.6.  Op de website wordt duidelijk aangegeven of een artikel op voorraad is of niet. Mocht uw bestelling desondanks toch niet meer op voorraad zijn nadat u uw bestelling al heeft geplaatst dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en informeren wij u over de door Life is Sweet verwachte levertijd. Mocht de levertijd langer duren dan dat wij u hebben gemeld dan heeft u het recht het betreffende product te annuleren.

5.7.  Levering vindt plaats af magazijn. Alle door de leverancier geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.8.  Bij niet tijdige levering dient koper Life is Sweet schriftelijk in gebreke te stellen en Life is Sweet een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen, of koper kan de bestelling annuleren.
5.9.  Life is Sweet pakt haar producten zo zorgvuldig mogelijk in. Life is Sweet is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de producten tijdens het transport. Wij kunnen tegen een geringe meerprijs op uw verzoek de goederen ook verzekerd verzenden, dit dient dan per e-mail van te voren aangegeven te worden bij Life is Sweet.
5.10.  Life is Sweet is gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het adres dat koper via de bestelling aan Life is Sweet heeft opgegeven, tenzij koper aan Life is Sweet schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 6. Prijzen en aanbiedingen
6.1.  De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Bestellingen van meer dan € 50,00 zijn vrij van verzendkosten en worden dus kosteloos naar u verzonden. Voor bestellingen onder de € 50,00 wordt slechts €4,95 aan verzendkosten berekend, tenzij anders staat vermeld.
6.2.  Life is Sweet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
6.3.  Aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts geldig zolang de voorraad strekt, gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
6.4.  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Life is Sweet zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.5.  Mondelinge toezeggingen verbinden Life is Sweet slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.6.  Aanbiedingen van Life is Sweet gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.7.  Life is Sweet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.8.  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
6.9.  Life is Sweet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft koper bij het doen van aankopen via internet recht op een “afkoelingsperiode” van 7 werkdagen na aflevering van het product. Deze afkoelingsperiode gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper of een vooraf door koper aangewezen en aan Life is Sweet bekend gemaakte vertegenwoordiger. Koper mag binnen deze periode een product terugsturen zonder opgaaf van reden,

7.2. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Life is Sweet retourneren, conform de door Life is Sweet verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3.  K
oper dient de portokosten voor het terugsturen van de goederen zelf te betalen. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde post wordt door Life is Sweet geweigerd. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan stort Life is Sweet het door u betaalde aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 werkdagen retour op het rekeningnummer waarvan wij de betaling van u hebben ontvangen.
7.4.  Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Als de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk, of in verslechterde toestand retourneert, zal terugbetaling geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, zulks ter beoordeling van Life is Sweet. Koper kan het risico hiervan beperken indien de gekochte artikelen niet in gebruik worden genomen en handelingen nalaat die de waarde van het gekochte artikel kunnen beïnvloeden. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.  Life is Sweet kan het herroepingsrecht van koper uitsluiten voor de volgende producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder bijvoorbeeld maatwerk;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals o.a. massageoliën waarvan de fabriekssluiting en verzegeling zijn verbroken en sokken;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen, zoals o.a. aromatherapieën, huisparfums en autoparfums waarvan de fabriekssluiting en verzegeling zijn verbroken;

e. voor tijdschriften en boeken;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. Klachttermijnen
9.1.  Koper dient de gekochte goederen bij levering – of zo spoedig daarna – op mogelijke gebreken te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
9.2.  Bij constatering van een zichtbaar gebrek of een tekortkoming dient koper deze binnen 2 werkdagen na levering aan Life is Sweet te melden.
9.3.  Een niet zichtbaar gebrek dient koper binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering, schriftelijk te melden aan Life is Sweet.
9.4.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Life is Sweet de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Retourzendingen
10.  Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten:
a. Het geretourneerde artikel dient voldoende gefrankeerd te zijn in de originele verpakking.
b. Een kopie van de originele factuur dient bijgesloten te zijn.
c. Als u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht a.u.b. de reden waarom u uw aankoop retourneert, dit ter verbetering van onze dienstverlening. (Niet verplicht).
d. Indien de retourzending een klacht of een defect betreft, een duidelijke omschrijving van de klacht of het defect.
Zonder bovenstaande punten wordt het retour ontvangen pakket helaas ongefrankeerd weer aan u geretourneerd. Indien de retourzending onverhoopt vanwege een defect geretourneerd is en de goederen niet defect blijken te zijn, dan wordt € 35,00 aan onderzoekskosten en handelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Betaling
11.  Koper kan de bestelling afrekenen met iDeal of kiezen voor de optie overmaken. In het laatste geval kan koper de betaling via de eigen bank en door middel van een eigen overschrijvingsformulier aan Life is Sweet voldoen, ten gunste van ons rekeningnummer bij de ING. In dat geval verzoeken wij u om ons per e-mail mee te delen dat u een bestelling wilt doen via een eigen overschrijving en in uw e-mail een duidelijke omschrijving te geven van uw bestelling(en), de prijs, plus niet te vergeten, uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Na ontvangst van uw mail zullen wij u zo spoedig mogelijk per mail een factuur sturen, met het verzoek om uw betaling binnen 7 werkdagen na ontvangst van onze factuur, onder vermelding van het factuurnummer aan ons te voldoen. Zodra wij van koper de betaling hebben ontvangen zullen wij de bestelde artikelen volgens het schema met onze vaste verzenddagen, zie artikel 5, naar koper versturen. Mochten wij binnen 7 werkdagen na het versturen van onze e-mail met factuur het volledige aankoopbedrag, inclusief de eventuele verzendkosten, niet op onze bankrekening bij de ING hebben ontvangen, dan zal Life is Sweet zonder tegenbericht uw bestelling annuleren.

Artikel 12. Klantenbestand
12.1.  Indien u een bestelling plaatst bij Life is Sweet, dan worden de gegevens van koper opgenomen in het klantenbestand van Life is Sweet. Life is Sweet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
12.2.  Life is Sweet respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
12.3.  Life is Sweet maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 13. Auteursrecht
13.1.  De producten van Life is Sweet mogen niet onder een andere naam doorverkocht worden zonder schriftelijke toestemming van Life is Sweet.
13.2.  Het gebruik maken van tekst en foto’s van onze website mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life is Sweet.
13.3.  Intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Life is Sweet geleverde producten dienen geheel en onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd.

Artikel 14. Overmacht

14.1.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Life is Sweet geen invloed kan uitoefenen en waardoor Life is Sweet helaas niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
14.2.  Life is Sweet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Life is Sweet haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Life is Sweet opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Life is Sweet niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4.  Indien Life is Sweet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1.  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2.  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.